Privacyverklaring

Identiteit: Stichting SCT Nederland verkorte naam: SCT-NL
Met haar zetel in Wageningen

Contactpersoon voor privacy gerelateerde vragen: secretaris SCT-NL

Doel SCT-Nederland: uit de Statuten, Artikel 2:

 1. De stichting heeft ten doel:
  • Systems-Centered® Training tot ontwikkeling te brengen in Nederland
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door – een platform te bieden voor:
  • Systems Centered training;
  • Systems Centered samenwerking;
  • Systems Centered uitwisseling;
  • Systems Centered promotie;
  • Systems Centered professionalisering;
 3. Haar activiteiten uit te voeren in overeenstemming met de basiswaarden van Systems Centered Training and Research Institute, hierna verder te noemen: SCTRI, waarvan een exemplaar aan het hierna in artikel 10 bedoeld Reglement wordt gehecht.


Welke gegevens verwerken wij en waarom?

Wij doen er alles aan om zowel off- als online vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om te gaan. Daarom houden wij ons aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Een toelichting op deze eisen vind je in dit document.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de AVG stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • Wij eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist;
  • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Wij het recht respecteren om persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren en/of te verwijderen.
 • Wij verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.


Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken.

1. Welke gegevens verwerken wij en waarom?

1.1 informatie aanvragen over activiteiten die SCT-NL organiseert

 Wat houdt dit doel in? Informeren:

Je kunt je gegevens achterlaten t.b.v. informatie over activiteiten zoals de doorgaande groepen, trainingen of workshops. Wanneer je gegevens achterlaat op onze website, per mail, telefonisch of via het registratie formulier verstrek je actief persoonsgegevens.
Deze persoonsgegevens worden door ons gebruikt om je te informeren over de diensten waarover je informatie wenst.

Welke informatie gebruiken we voor dat doel?

Voor het informeren over activiteiten zoals de doorgaande groepen, trainingen of workshops verwerken we de volgende gegevens: je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer.
Tevens kunnen wij telefonisch of middels de e-mail contact opnemen om je verder te informeren naar aanleiding van een door jouw ingediende aanvraag.

 1.2 Deelname aan Doorgaande groepen, trainingen en workshops

Wat houdt dit doel in?
rganisatie activiteiten/ aanbod van SCT-NL:
Je kunt je gegevens achterlaten t.b.v. je deelname aan de doorgaande groepen, trainingen of workshops. Wanneer je gegevens achterlaat op onze website, per mail, telefonisch of via het registratie formulier verstrek je actief persoonsgegevens.

Deze persoonsgegevens worden door ons gebruikt om je te informeren over de diensten zoals aangeduid op het moment van inschrijven. Daarnaast geef je ons toestemming om in de toekomst specifieke informatie te sturen over “lopende groepen” waar jij aan deelneemt.

Welke informatie gebruiken we voor dat doel?
Voor je deelname aan de doorgaande groepen, trainingen of workshops verwerken we voor je uit- of inschrijving de volgende gegevens: je naam, (zakelijk) adres, e-mailadres, telefoonnummer, mobiele telefoonnummer, aanwezigheid, eventuele betalingsregeling. Daarnaast kunnen wij je tijdens je registratie of deelname aan diensten ook vragen om andere informatie te verstrekken, zoals ervaring met SCT of dieetwensen.

1.3 Nieuwsbrieven sturen

Wat houdt dit doel in?
Informeren – Community Building:
Wanneer je deelnemer bent of bent geweest van één van onze activiteiten dan onderhouden wij contact en informeren wij je via nieuwsbrieven, indien gewenst.

Welke informatie gebruiken we voor dat doel?
Om je nieuwsbrieven toe te zenden, verwerken we persoonsgegevens zoals je naam, (zakelijk) adres, e-mailadres.

  1.4 Evaluatieformulieren verspreiden

Wat houdt dit doel in?
Het ontwikkeling en optimaliseren van het aanbod van SCT-NL.
Wanneer je deelnemer bent (of bent geweest) maken wij gebruik van evaluatieformulieren om te reflecteren op onze activiteiten en ontwikkeling daarvan. Tevens kunnen wij telefonisch of middels de e-mail contact opnemen naar aanleiding van een door jouw ingevuld evaluatie formulier, indien je daar toestemming voor geeft op het evaluatieformulier.

Welke informatie gebruiken we voor dat doel?
Om je evaluatieformulieren toe te zenden, verwerken we persoonsgegevens zoals je naam, (zakelijk) adres, e-mailadres.

 1.5  Data-analyse

Wat houdt dit doel in?
Wanneer je gebruik maakt van onze website, verzamelen we technische informatie over je online gedrag (welke pagina’s je bezoekt). Deze informatie wordt gebruikt om onze diensten en onze website te verbeteren.

Welke informatie gebruiken we voor dat doel?
We verzamelen informatie zoals:

 • Besturingssystemen, zo weten wij of we onze website vooral moeten inrichten voor mensen met een mobiel, tablet of desktop;
 • Websites zijn in de ene internetbrowser mooier/beter zichtbaar dan in de ander, daarom is het handig om te weten welke internetbrowser het meest gebruikt wordt;
 • Als we weten welke delen van onze website populair zijn, kunnen we die pagina’s sneller vindbaar maken;
 • Op onze website staan veel artikelen en daarom houden we graag bij hoe lang mensen op onze pagina’s en/of op onze website blijven. Deze informatie wordt verzameld met behulp van cookies en soortgelijke technieken.

1.6 Het afsluiten, administreren en uitvoeren van jouw overeenkomsten met ons.

Wat houdt dit doel in?
Wanneer je deelnemer bent of bent geweest dan gebruiken we je persoonsgegevens in onze administratie en sturen je een factuur.

Welke informatie gebruiken we voor dat doel?
Om je facturen te sturen verwerken we persoonsgegevens zoals je naam, (zakelijk) adres, e-mailadres.

2. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

 Wij schakelen bij de uitvoering van onze activiteiten derden in (zoals een cateraar, trainers en workshopleiders). Als bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten jouw gegevens verwerkt worden, treffen wij de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat jouw gegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover in het kader noodzakelijk. Bijvoorbeeld een deelnemerslijst voor de trainers. In ieder geval verwerken deze derde partijen jouw gegevens uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij sluiten hiertoe een verwerkingsovereenkomst met die partijen.

3. Beveiliging en bewaartermijn van je gegevens

Wij bewaren de hierboven beschreven persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan.
Wanneer je deelneemt aan doorgaande groepen, trainingen of workshops, dan worden de contactgegevens voor een termijn van zeven jaar opgeslagen. Dit in verband met de richtlijn binnen de wetgeving om financiële gegevens te bewaren. Als de periode van zeven jaar verstreken is en er geen sprake meer is van een lopende (klant)relatie, verwijderen wij de persoonsgegevens uit onze database.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens in een aparte database en de gegevens worden alleen daar bewaard. Alleen bestuursleden en secretariaat als verwerker hebben toegang.

4. Websites van derden

Onze website bevat links naar andere websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op die websites.

5. Corrigeren of verwijderen van uw gegevens

Wil je je persoonsgegevens inkijken? Dan vragen we je hierbij dit verzoek zoveel mogelijk te specificeren, zodat wij je zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn. Wanneer de informatie onjuist blijkt te zijn of het bewaren ervan in strijd is met de geldende wet- en regelgeving, corrigeren of verwijderen we je gegevens. We kunnen verzoeken weigeren indien deze onredelijk zijn of de privacy van anderen in gevaar brengen.

6. Gevolgen van het niet verstrekken van de persoonsgegevens

Het verstrekken van de persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde voor de uitvoering van een overeenkomst met SCT-NL. Persoonsgegevens zijn nodig voor het leveren van diensten van SCT-NL. Je bent verplicht de benodigde persoonsgegevens te verstrekken als je gebruik wenst te maken van diensten van SCT-NL.
Het niet verstrekken van de benodigde gegevens heeft tot gevolg dat je je niet kan inschrijven voor en deelnemen aan een doorlopende groep, workshop of training.

7. Recht om te mogen klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Heb je een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens? Bijvoorbeeld omdat je vindt dat SCT-NL niet zorgvuldig omgaat met jouw persoonsgegevens? Of omdat je inzage of correctie hebt gevraagd van jouw persoonsgegevens, maar niet tevreden bent met de reactie? Je hebt het recht hierover te klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Ons vriendelijk verzoek is om bij een klacht, eerst met ons contact op te nemen  om je klacht te bespreken en op te lossen. Dit kan via de Secretaris SCT-NL
info@SCT-NL.nl/.

Contact
Secretaris SCT-NL: info@SCT-NL.nl

8. Wijziging van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring wijzigt als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op onze website. We raden je aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 6 juli 2018.

 

NL