Het SCT Handelsmerk

Het SCT handelsmerk en het SCT-licentie proces zijn bedoeld om de SCT standaard te bewaken wanneer men vanuit dit handelsmerk mag werken; de normen, waarden, maatstaf en kwaliteit van de beoefening. Door dit handelsmerk kunnen leden in bezit van een licentie SCT vertegenwoordigen, zowel in de SCT-gemeenschap als daarbuiten. Een professional kan zich SCT vertegenwoordiger noemen -of dat nu trainingen, therapie, advies of onderwijs betreft- en er voor zorg dragen dat anderen op een verantwoorde en consistente manier SCT leren uitoefenen.  De licenseerde SCT-professional draagt de SCT waarden en normen uit via zijn/haar werkzaamheden en draagt bij aan het in stand houden van de SCTRI gemeenschap en organisatie, die de theorie vertaalt in praktische toepassing. SCT en Systems-Centered  zijn in de V.S., de Europese Unie en Zweden geregistreerde handelsmerken en beide eigendom van het Systems-Centered Training  and Research Institute.

Bescherming van het handelsmerk
Een handelsmerk kan verloren gaan en moet daarom wettelijk beschermd worden. Formeel vereist SCT dat alleen leden met een licentie gebruik maken van de benaming  Systems-Centered Therapy of Systems-Centered Training  wanneer zij hun eigen werk adverteren. Indien iemand zich presenteert als SCT trainer of SCT therapeut  zonder certificaat is dit een schending van het handelsmerk. Indien dit niet expliciet wordt vermeld wordt het handelsmerk in gevaar gebracht.

Systems-Centered Professional
Een Systems-Centered professional:

 • voldoet aan de trainingscriteria op  Basis – Intermediair- en Gevorderd-niveau (is hierin positief  beoordeeld door zichzelf,  SCTRI-mentoren en – medestudenten)
 • heeft het licentieproces met succes doorlopen,
 • is erkend door de eigenaren van het Handelsmerk
 • en heeft de vereiste kosten betaald.

De  Systems-Centered professional met een licentie heeft het recht te vermelden dat hij/zij  Systems-Centered methodieken toepast, ook in promotiemateriaal. Om de licentie te behouden is her-certificering nodig en dient men bijscholing te volgen, momenteel is dit om de vijf jaar. De SCT licentie wordt verleend door Susan Gantt en het Systems-Centered Training and Research Institute, de gezamenlijke eigenaren van het Handelsmerk. Zij zijn verantwoordelijk voor het verlenen en het handhaven van de kwaliteit van het handelsmerk. Het SCT handelsmerk  staat voor consistentie en betrouwbaarheid en beschermt zowel de  integriteit van de methode als van hen die dit trainen en praktiseren.

Project Licentie
Indien leden zonder licentie geloven dat zij in staat zijn een betrouwbare SCT-presentatie of workshop te geven kunnen zij contact opnemen met Susan Gantt, directeur van SCTRI en een project-licentie aanvragen voor een specifiek evenement. De aanvraag dient een beschrijving te bevatten van context, doel, ontwerp en een voorbeeld van eventueel drukwerk en werkmateriaal. Aanvragers kiezen ook een SCT supervisor die hen begeleidt en adviseert omtrent het project.

SCT materiaal
SCT materiaal voor workshops en presentaties is beschikbaar voor alle licentiehouders bij de Good Enough Press (Fax 215-561-3618). Leden zonder licentie kunnen zich wenden tot Susan Gantt voor toestemming om Good Enough Press materiaal te gebruiken voor een eenmalig project.

Wat te verwachten van  het trainingstraject tot SCT licentie.
Het trainingstraject dat leidt tot een SCT licentie betekent dat zowel de trainer als degene in training de opleiding serieus neemt. Niet iedereen die er aan begint zal het opleidingstraject afmaken en niet iedereen zal aan de criteria kunnen voldoen.

Bescherming van de SCT organisatie.
Zonder het handelsmerk is er geen licentieproces en geen manier om te garanderen dat zij die SCT beoefenen ook de beoogde training hebben gevolgd. Via training in theorie, technieken en observeren, ontwikkelen beoefenaars het vermogen om het functioneren van individuen, koppels (paren), groepen en organisaties te begrijpen via de ‘theorie van levende menselijke systemen’. Ook leren zij de methoden hiervan toe te passen om systeemontwikkeling te faciliteren.

Vanuit het SCT gedachtengoed is het noodzakelijk om in volledige afstemming met het systeem en de  ruimere context, SCT technieken toe te passen. Zonder deze condities zijn de technieken mechanisch en ongeschikt.

In de SCT-praktijk is het essentieel om de opeenvolging van afweermechanismen te begrijpen. D.w.z. dat, iedere vaardigheid voortbouwt op de voorgaande  en de basis vormt  voor de eerstvolgende. De vaardigheden, die individuele verdedigingsmechanismen kunnen veranderen, zijn dezelfde vaardigheden die de belemmerende krachten verminderen voor SCT-systeem ontwikkeling. Hierdoor ontstaat een context voor verandering voor zowel het individu als de groep.

De licentie overeenkomst
Er zijn twee typen licentie overeenkomsten:

 1. Overeenkomst voor leden met licentie
  Deze overeenkomst geldt voor leden die aan de volgende voorwaarden voldoen:
  – met succes het intermediair trainingscurriculum hebben volbracht;
  – doorgaande supervisie hebben van een SCT supervisor
  – aanbevolen zijn voor een licentie door collega licentie kandidaten;
  – en toestemming hebben gekregen van de licentiehouders
 1. Project-licentie voor leden zonder licentie

Leden zonder licentie kunnen een aanvraag voor een project licentie indienen wanneer zij:

 • er van overtuigd zijn dat zij een betrouwbare Systems-Centered presentatie kunnen geven
 • in hun workshop expliciet gebruik willen maken van Systems-Centered methoden.

Neem contact op met de eigenaars van het trademark – Susan Gantt, Directeur van SCTRI – en dien een verzoek in voor een project licentie voor een specifiek project. Dit betekent tevens samenwerking met een door de trademark houders goedgekeurde SCT supervisor.

EN